Regulamin

1.

 

XVIII FESTIWAL FILMÓW POLSKICH W LOS ANGELES odbedzie sie w dniach 18 – 26 pazdziernika 2017 roku w Los Angeles, Kalifornia, USA.

     

2.

 

Festiwal ma charakter przegladu polskiej twórczosci filmowej. Za film polski uwaza sie film wyprodukowany w Polsce lub poza jej granicami z udzialem polskich twórcow i artystów. Film nie musi byc w jezyku polskim.

     

3.

 

Celem Festiwalu jest popularyzacja Polski, polskiej kultury i polskiej sztuki filmowej w Hollywood.

     

4.

 

Organizatorzy zapraszaja do wspólpracy jednostki panstwowe, spoleczne i prywatne, które zamierzaja wniesc swój rzeczowy lub finansowy wklad w przygotowanie i realizacje programu XVIII Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

     

5.

 

Pracami zwiazanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

     

6.

 

Do nagrody Hollywood Eagle Award, Hollywood Eagle Documentary Award i Hollywood Eagle Animation Award XVII Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles moga byc zgloszone filmy wyprodukowane od 1 styczna 2015 do 30 czerwca 2017 roku.

     

7.

 

Filmy zgloszone na Festiwal musza byc na Blu-ray lub DCP z napisami angielskimi

     

8.

 

Kwalifikacja do nagród objete sa wylacznie filmy zgloszone w terminie i na zasadach okreslonych przez niniejszy regulamin.

     

9.

 

O zakwalifikowaniu filmu do nagrody decyduje Dyrekcja Festiwalu, korzystajaca z konsultacji Rady Artystycznej.

     

10.

 

Nagrody przyznaje JURY skladajace sie z hollywoodzkich twórców i krytyków filmowych zaproszonych do wspólpracy przez Dyrekcje Festiwalu, po obejrzeniu filmów na DVD lub na udostepnionym linku.

     

11.

 

Nagrody sa wreczane podczas ceremonii otwarcia Festiwalu.

     

12.

 

Filmy zglaszaja ich rezserzy lub producenci.

     

13.

 

Zgloszenia filmów przyjmowane sa wylacznie w formie pisemnej na formularzu zgloszenia, w terminie do 30 czerwca 2017 roku, pod adresem:

Polish Film Festival in Los Angeles
7726 Ethel Ave.
North Hollywood, Ca. 91605, USA
e-mail:ajanda@earthlink.net

     

14.

 

Kazdy rezyser lub producent zglaszajacy film zobowiazany jest przekazac do Biura Festiwalu, najpózniej do 30 czerwca 2017 roku, nastepujace materialy:

  • DVD w systemie NTSC z napisami angielskimi,
  • streszczenie filmu w jezyku angielskim,
  • note biograficzna rezysera w jezyku angielskim,
  • zdjecie rezysera,
  • nazwiska twórców scenariusza, zdjec, muzyki i scenografii oraz obsady aktorskiej z podaniem po angielsku  kreowanej w filmie roli,
  • minimum piec fotosów z filmu,
  • minimum dwa plakaty zgloszonego filmu.

 

     

15.

 

Zglaszajacy zobowiazuje sie dostarczyc (na wlasny koszt) – w nieprzekraczalnym terminie do 25 wrzesnia 2017 pod wskazany przez Dyrekcje Festiwalu adres – zgloszony film w formacie DVD, Blu-ray lub DCP i udostepnic go Organizatorom na potrzeby realizacji programu Festiwalu.

     

16.

 

Zglaszajacy wyraza zgode na nieodplatne wykorzystanie:

  • dostarczonej kopii filmu do projekcji w ramach XVII Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles,
  • dostarczonych materialów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  • fragmentów filmów w transmisjach telewizyjnych.
     

17.

 

Festiwal zaprasza wybranych czlonków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich przelotu oraz zakwaterowania w Los Angeles.

     

18.

 

Ekipa prezentujaca film moze – w uzgodnieniu z Dyrekcja Festiwalu – zostac zwiekszona, o ile producent pokryje zwiazane z tym koszty.

     

19.

 

Realizatorzy i twórcy filmów uczestnicza w spotkaniach z publicznoscia po projekcji filmu.

     

20.

 

Dyrekcja Festiwalu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udzialu w Festiwalu filmu, co do którego zglaszajacy rezyser lub producent nie dopelnil w calosci warunków regulaminu.

     

21.

 

O sprawach nie ujetych w regulaminie decyduje Dyrekcja XVIII Festiwalu Filmów Polskich Los Angeles.

     

22.

 

Zgloszenie udzialu filmu w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu

The 18th Annual
Polish Film Festival
October 18-26, 2017
SOCIAL NETWORKS
Visit us on Facebook  Visit us on Twitter  Visit us on YouTube  Visit us on Instagram