Regulamin

1.

 

FESTIWAL FILMÓW POLSKICH W LOS ANGELES odbywa sie w pazdzierniku w Los Angeles, Kalifornia, USA.

     

2.

 

Festiwal ma charakter przegladu polskiej twórczosci filmowej. Za film polski uwaza sie film wyprodukowany w Polsce lub poza jej granicami z udzialem polskich twórcow i artystów. Film nie musi byc w jezyku polskim.

     

3.

 

Celem Festiwalu jest popularyzacja Polski, polskiej kultury i polskiej sztuki filmowej w Hollywood.

     

4.

 

Organizatorzy zapraszaja do wspólpracy jednostki pa?stwowe, spoleczne i prywatne, które zamierzaja wniesc swój rzeczowy lub finansowy wklad w przygotowanie i realizacje programu Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

     

5.

 

Pracami zwiazanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

     

6.

 

Do nagrody Hollywood Eagle Award, Hollywood Eagle Documentary Award, Hollywood Eagle Animation Award, Adam Bratcher Music Debut Award i Best Short Film Award XIX Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles moga byc zgloszone filmy wyprodukowane od 1 stycznia dwóch lat od roku Festiwalu do 30 czerwca biezacego roku.

     

7.

 

Filmy na Festiwal moga byc zglaszane przez link, DVD, Blu-ray lub DCP z napisami angielskimi

     

8.

 

Kwalifikacja do nagród objete sa wylacznie filmy zgloszone w terminie i na zasadach okreslonych przez niniejszy regulamin..

     

9.

 

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Dyrekcja Festiwalu, korzystajaca z konsultacji Rady Artystycznej.

     

10.

 

Nagrode przyznaje JURY skladajace sie z hollywoodzkich twórców i krytyków filmowych zaproszonych do wspólpracy przez Dyrekcje Festiwalu, po obejrzeniu filmów na DVD lub na udostepnionym linku.

     

11.

 

Nagrody sa wreczane podczas ceremonii otwarcia Festiwalu.

     

12.

 

Filmy zglaszaja ich rezyserzy lub producenci.

     

13.

 

Zgloszenia filmów przyjmowane sa w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu zgloszenia, w terminie do 30 czerwca biezacego roku, pod adresem:

Polish Film Festival in Los Angeles
7726 Ethel Ave.
North Hollywood, Ca. 91605, USA
e-mail:info@polishfilmla.org

     

14.

 

Kazdy rezyser lub producent zglaszajacy film zobowiazany jest przekazac do Biura Festiwalu, najpózniej do 30 czerwca biezacego roku, nastepujace materialy:

  • DVD w systemie NTSC z napisami angielskimi,
  • streszczenie filmu w jezyku angielskim,
  • note biograficzna rezysera w jezyku angielskim,
  • zdjecie rezysera,
  • nazwiska twórców scenariusza, zdjec, muzyki i scenografii oraz obsady aktorskiej zpodaniem po angielsku kreowanej w filmie roli,
  • minimum piec fotosów z filmu,
  • minimum dwa plakaty zgloszonego filmu.

 

     

15.

 

Zglaszajacy zobowiazuje sie dostarczyc (na wlasny koszt) – w nieprzekraczalnym terminie do 25 wrzesnia biezacego roku pod wskazany przez Dyrekcje Festiwalu adres – zgloszony film w formacie DVD, Blu-ray lub DCP i udostepnic go Organizatorom na potrzeby realizacji programu Festiwalu.

     

16.

 

Zglaszajacy wyraza zgode na nieodplatne wykorzystanie:

  • dostarczonej kopii filmu do projekcji w ramach Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles,
  • dostarczonych materialów promocyjnych do publikacji festiwalowych i na stronie internetowej,
  • fragmentów filmów w transmisjach telewizyjnych.
     

17.

 

Festiwal zaprasza wybranego czlonka ekipy filmowj i pokrywa koszty jego przelotu oraz zakwaterowania w Los Angeles.

     

18.

 

Ekipa prezentujaca filmy moze – w uzgodnieniu z Dyrekcja Festiwalu – zostac zwiekszona, o ile sama pokryja zwiazane z tym koszty.

     

19.

 

Realizatorzy i twórcy filmów zobowiazuja sie do uczestnictwa w spotkaniach z publicznoscia po projekcji filmu oraz imprezach towarzyszacych Festiwalowi.

     

20.

 

Dyrekcja Festiwalu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udzialu w Festiwalu filmu, co do którego zglaszajacy rezyser lub producent nie dopelnil w calosci warunków regulaminu.

     

21.

 

O sprawach nie ujetych w regulaminie decyduje Dyrekcja Festiwalu Filmów Polskich Los Angeles.

     

22.

 

Zgloszenie udzialu filmu w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

The 19th Annual
Polish Film Festival
October 17-25, 2018
SOCIAL NETWORKS
Visit us on Facebook  Visit us on Twitter  Visit us on YouTube  Visit us on Instagram